Structura Organizatorica
a Camerei Notarilor Publici Iasi


Camera Notarilor Publici are ca unitate componenta de baza notarul public, fiind constituita din totalitatea notarilor publici care functioneaza in localitatile de pe raza Curtii de Apel Iasi. Numarul de notari publici care functioneaza intr-o localitate se actualizeaza anual de catre Ministrul Justitiei, potrivit propunerilor Camerelor Notarilor Publici si, cu prioritate, în raport cu numarul notarilor stagiari care au promovat examenul de notar public, si cu numarul locuitorilor localitatilor.


Notarii publici isi pot desfasura activitatea in Biruri Notariale Individuale, in care functioneaza un singur notar public si personalul angajat. Notarii publici pot sa se si asocieze, formand o Societatea Profesionala Notariala, in care isi desfasoara activitatea 2 sau mai multi notari in comun, si personalul angajat. Atat Birourile Notariale Individuale, cat si Societatile Profesionale Notariale pot avea un singur sediu principal in localitatea in care sunt desemnati conform ordinului Ministrului Justitiei, si optional, un sediu secundar pe raza unei alte localitati decat cea in care functioneaza sediul principal.


Camera Notarilor Publici Iasi prezinta urmatoarea componenta::

Total notari publici in functiune = 112, din care:

 • Total notari publici asociaţi = 65, care isi desfasoara activitatea in 29 de Societati Profesionale Notariale
 • Total notari publici care isi desfasoara activitate individual = 47

Total notari publici din Judeţul Iaşi
număr notari publici in functiune = 90, din care:

 • număr notari publici asociaţi = 54, care isi desfasoara activitatea în 24 de Societati Profesionale Notariale
 • numar notari publici care isi desfasoara activitate individual = 36

Total notari publici din Judeţul Vaslui:
număr notari publici = 22, din care

 • număr notari publici asociaţi = 11, care isi desfasoara activitatea în 5 Societati Profesionale Notariale
 • număr notari publici care isi desfasoara activitate individual = 11

Organele de conducere ale Camerei Notarilor Publici Iasi, conform articolului 46 din Legea 36/1995 actualizata a notarilor publici si a activitatii notariale, sunt:

 • Adunarea generală a Camerei
 • Colegiul director al Camerei
 • Preşedintele Colegiului director al Camerei

Colegiul director este format dintr-un preşedinte, care este şi preşedintele Camerei, un vicepreşedinte, care este şi vicepreşedintele Camerei, şi 7 membri. Colegiul director al Camerei este ales de Adunarea generală a Camerei, în condiţiile stabilite prin statutul Uniunii, pentru un mandat de 4 ani, dintre notarii publici care funcţionează în acea Cameră.


Alegerea în funcţiile de conducere ale Camerei se face numai prin vot secret, in plenul Adunarii Generale a Camerei Notarilor Publici, în condiţiile prevăzute de statut.

Atributiile Organelor de Conducere ale Camerei Notarilor Publici Iasi

 • Adunarea Generală

  Adunarea Generală

 • Colegiul Director

  Colegiul Director

 • Presedintele Camerei

  Presedintele Camerei

 • Adunarea Generală

  Adunarea Generala a Camerei Notarilor Publici

  are urmatoarele atributii:

  • alege şi revocă Colegiul director al Camerei şi Comisia de cenzori, în condiţiile stabilite prin statut
  • alege şi revocă reprezentantul sau reprezentanţii Camerei, după caz, şi supleantul acestora în Consiliul Uniunii, în condiţiile stabilite prin statut, cu respectarea normei de reprezentare prevăzute de prezenta lege
  • alege şi revocă reprezentantul Camerei în Consiliul de disciplină, în condiţiile stabilite prin statut
  • alege şi propune membrul în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări
  • aprobă anual raportul de activitate şi descărcarea de gestiune ale preşedintelui şi Colegiului director al Camerei
  • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei şi execuţia bugetară
  • aprobă strategia de dezvoltare şi politica de investiţii a Camerei
  • stabileşte indemnizaţiile membrilor organelor alese
  • aprobă regulamentele interne ale Camerei
  • alege membrii comisiilor de organizare a alegerilor organelor de conducere la nivelul Camerelor şi al Uniunii, în condiţiile regulamentelor proprii
  • alege reprezentanţii Camerei conform normei de reprezentare la Congres
  • acordă şi retrage, la propunerea Colegiului director al Camerei, titlul onorific de preşedinte de onoare notarilor publici care au deţinut calitatea de preşedinte al Colegiului director al Camerei
  • aprobă actualizarea numărului de notari publici şi a numărului de posturi destinate schimbărilor de sedii, pe care o înaintează Consiliului Uniunii
  • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, statut şi de actele normative cu caracter intern
 • Colegiul Director

  Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici

  are urmatoarele atributii:

  • organizează examenul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
  • stabileşte birourile notariale în care se va efectua pregătirea practică a notarilor stagiari
  • urmăreşte pregătirea teoretică şi practică a notarilor stagiari
  • înlocuieşte, la cerere sau din oficiu, biroul notarial în care se efectuează pregătirea practică
  • propune Adunării generale a Camerei actualizarea numărului de notari publici şi a numărului de posturi destinate schimbărilor de sedii
  • aprobă numărul de posturi destinate dobândirii calităţii de notar stagiar
  • întocmeşte documentarea juridică şi asigură consultarea şi informarea curentă a notarilor publici
  • ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor Camerei şi a contribuţiei membrilor săi
  • stabileşte comisia de inventariere şi lichidare a birourilor notariale, în caz de suspendare sau încetare
  • poate acorda sprijin şi ajutor material notarilor publici, în cazuri justificate
  • desemnează un membru al Colegiului director al Camerei sau un alt notar public din cadrul Camerei ce urmează să efectueze menţiunile privind revocarea, anularea, rectificarea actelor notariale aflate în arhiva Camerei
  • aprobă, la propunerea preşedintelui, organigrama sistatul de funcţii ale personalului de specialitate şi administrativ al Camerei
  • organizează, la cererea notarului public, vânzarea la licitaţie a bunurilor în vederea lichidării de către notar a pasivului succesoral
  • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, statut şi actele normative cu caracter intern
 • Presedintele Camerei

  Presedintele Camerei Notarilor Publici

  are urmatoarele atributii:

  • reprezintă Camera în raporturile cu terţii
  • soluţionează plângerile petenţilor împotriva notarilor stagiari, luând măsurile corespunzătoare
  • desemnează, la cerere sau din oficiu, în cazuri excepţionale, un notar public care să asigure funcţionarea unui alt birou de notar public
  • angajează personalul de specialitate şi auxiliar, în numărul şi în structura stabilite de Colegiul director al Camerei
  • coordonează şi conduce compartimentele prevăzute în structura organizatorică a Camerei
  • convoacă şi conduce şedinţele Colegiului director al Camerei şi ale Adunării generale a Camerei
  • ordonanţează cheltuielile bugetare ale Camerei
  • aprobă, la cererea părţilor, transferul dosarului succesoral
  • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, statut şi de actele normative cu caracter intern

  Adunarea Generală a Camerei Notarilor Publici se întrunește de cel puțin două ori pe an, la convocarea Președintelui Colegiului director al Camerei.

  Colegiul director al Camerei Notarilor Publici se întruneşte în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe lună, la convocarea Preşedintelui Colegiului sau, în lipsa acestuia, a Vicepreşedintelui.

  Mandatul organelor alese la nivelul Camerelor începe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care s-au organizat alegerile.

Colegiul director al Camerei Notarilor Publici Iasi este format din urmatorii membri, notari publici:

 • notar public Cheptine Andi Claudiu - preşedinte (numit pe raza municipiul Iasi)
 • notar public Irimia Traian Claudy - vicepreşedinte (numit pe raza municipiului Vaslui)
 • notar public Andriescu Raluca - membru (numita pe raza municipiului Iasi)
 • notar public Bulumac Marin - membru (numit pe raza municipiului Vaslui)
 • notar public Razusi Raluca - membru (numita pe raza municipiului Iaşi)
 • notar public Mahu Maria Cristina - membru (numit pe raza municipiului Iasi)
 • notar public Zaharia Eugen - membru (numita pe raza municipiului Pascani)

Camera Notarilor Publici Iasi are si un reprezentant in randul membrilor Consiliului Uniunii Notarilor Publici din Romania, organul de conducere al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, in persoana Doamnei Notar Badarau Stela, care reprezintă interesele Camerei Notarilor Publici Iasi în luarea deciziilor la nivel național.


Amintim că Președintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania este Domnul Notar Dumitru Viorel Mănescu, Doamna Notar Doina Rotaru detinand functia de Vicepreședinte. Domnul Președinte Dumitru Viorel Mănescu și Doamna Vicepreședinte Doina Rotaru dețin și calitatea de Președinte de Onoare al Camerei Notarilor Publici București.