Cum pot deveni notar public?
Tematica / Bibliografie


Conform Legii Notarilor Publici si a Activitatii Notariale, nr 36/1995 actualizata, notar public poate fi cel care îndeplineşte următoarele condiţii:

  • este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, cetăţean al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau cetăţean al Confederaţiei Elveţiene şi are domiciliul sau reşedinţa în România
  • are capacitate deplină de exerciţiu
  • este licenţiat în drept
  • nu are antecedente penale rezultate ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârşirii cu intenţie a unei alte infracţiuni
  • se bucură de o bună reputaţie, constatată în condiţiile stabilite prin statut
  • cunoaşte limba română
  • este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei
  • a deţinut timp de 2 ani calitatea de notar stagiar, a absolvit Institutul Notarial Român şi a promovat examenul de definitivat sau a exercitat timp de cel puţin 6 ani o funcţie de specialitate juridică şi a promovat concursul de admitere în funcţia de notar public

Analizand ultima dintre conditiile enumerate anterior, distingem doua modalitati prin care o persoana care indeplineste toate celelalte conditii poate deveni notar public:

  • dupa efectuarea unui stagiau de 2 ani ca notar stagiar si absolvirea Institutului Notarial Romana care organizeaza periodic cursuri destinate notarilor stagiari, si promovarea examenului de definitivat
  • persoanele care au o vechi de cel putin 6 ani in exercitarea unei functii de specialitate juridica pot solicita dobandirea calitatii de notar public, dupa promovarea concursului de admitere in functia de notar public

Despre notari stagiari

Pentru a dobandi calitatea de notar stagiar solicitantul trebuie sa promoveze un examen-concurs pe locurile aprobate de Ministerul Justitie, examen care consta într-o probă scrisă, cu caracter teoretic, şi o probă orală, din tematica aprobată de Consiliul Uniunii.


După promovarea examenului concurs, notarul stagiar urmează timp de 2 ani cursurile de pregătire teoretică şi practică organizate de Institutul Notarial Român, pregatirea practica urmand a se realiza si în cadrul unui birou notarial desemnat de către Colegiul director al Camerei, cu acordul notarului public coordonator.


După finalizarea celor 2 ani de stagiu, notarul stagiar trebuie să participe şi să promoveze examenul de definitivat organizat de Institutul Notarial Român - INR, examenul care constă în două probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic şi una cu caracter practic.


Tematica si bibliografia pentru pregatirea examenelor scris si oral pentru ocuparea locurilor disponibile de notar stagiar:Tematica si bibliografia pentru pregatirea examenului de definitivat, proba scrisa teoretica si proba scrisa practica:

Despre persoanele care au cel putin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică


Persoanele care au cel putin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică nu este necesar a parcurge perioada de pregatire ca notar stagiar, urmand doar sa partice la concursul pentru dobandirea calitatii de notar public, prin sustinrea unui examen scris constand intr-o proba cu caracter teoretic si o proba cu caracter practic.


După numirea prin ordin al ministrului justiţiei, notarii publici care au obţinut această calitate ulterior promovarii concursului-examen destinat celor care au cel putin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică, au obligaţia de a urma cursuri privind pregătirea practică pentru desfăşurarea profesiei de notar, precum şi pentru organizarea activităţii unui birou notarial, cursuri organizate de INR pe o perioadă stabilită de către Consiliul Uniunii, cu plata taxelor aferente.


Tematica si bibliografia pentru pregatirea concursului/examenului destinat celor care au cel putin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică, proba scrisa teoretica si proba scrisa practica, este aceeasi cu tematica si bibliografia pentru pregatirea examenului de definitivat pentru notarii stagiari:


Pot dobândi, la cerere, fără examen, calitatea de notar public şi judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

După numirea prin ordin al ministrului justiţiei, notarii publici care au obţinut această calitate dupa ce in prealabil au detinut functia de judecători la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au obligaţia de a urma cursuri de pregătire practică pentru desfăşurarea profesiei de notar, precum şi pentru organizarea activităţii unui birou notarial, cursuri organizate de INR pe o perioadă stabilită de către Consiliul Uniunii, cu plata taxelor aferente.


Va invitam sa parcurgeti si urmatoarele adrese web:
- website-ul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, sectiunea "Cum devin notar", urmand acest link: www.uniuneanotarilor.ro - Cum devin notar public
- website-ul Fundatiei Institutul Notarial Roman, care periodic organizeaza cursuri de formare destinate notarilor stagiari, dar si cursuri de pregatire destinate persoanelor care doresc sa devina notari stagiari si se pregatesc pentru examenul de admitere ca notar stagiar, urmand acest link: Institutul Notarial Roman - I.N.R.