Serviciul de Evidenta a Procedurilor Succesorale
din cadrul Camerei Notarilor Publici Iasi


La nivelul fiecărei Camere a Notarilor Publici si la sediile secundare ale acestora se ţine Registrul de evidenţă a procedurilor succesorale, administrat de către compartimentul care are atribuţia ţinerii evidenţelor cauzelor succesorale de competenţa notarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în Camera respectivă. În acest registru se înregistrează toate cererile de deschidere a procedurilor succesorale care se soluţionează de către notarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Camerei.


Camera Notarilor Publici, atat la sediul principal din Iasi, cat si la sediul secundar din Vaslui, organizeaza evidenta procedurilor succesorale de pe rolul notarilor publici si al judecatoriilor. In acest scop in cadrul Camerei Notarilor Publici Iasi a fost infiintat un compartimentul special destinat acestei activitati.


Camera Notarilor Publici Iasi tine evidenta registrelor privind procedura succesorala pentru Circumscriptiile Judecatoresti Iasi, Pascani, Harlau, Raducaneni la sediul principal al Camerei, la adresa din municipiul Iasi, str. Mr. Popescu Eremia, nr. 13, jud. Iasi, telefon 0232/231746, iar pentru Circumscriptiile Judecatoresti Vaslui, Barlad, Husi la sediul secundar al Camerei din municipiul Vaslui, str. Penes Curcanul, bl. 237, sc. A, ap. 1, parter, telefon 0235/311043. Aceasta evidenta este tinuta atat in format electronic cat si pe hartie. Baza de date in format electronic detinuta de Camera Notarilor Publici Iasi cuprinde inregistrari cu privire la cauzele succesorale atat ale fostelor Notariate de Stat, cat si ale Notarilor Publici in functiune sau retrasi.


În Registrul de evidenţă a procedurilor succesorale se înscriu următoarele menţiuni:

  • numărul şi data înregistrării cererii de verificare şi înregistrare a cauzei succesorale
  • numele şi prenumele defunctului
  • data decesului (zi/lună/an)
  • ultimul domiciliu al defunctului, prin menţionarea localităţii şi a adresei, indicate în certificatul de deces
  • codul numeric personal al defunctului, iar în situaţia în care nu este menţionat, data naşterii acestuia
  • numărul de înregistrare şi data cererii formulate de biroul notarial
  • denumirea biroului notarial, în cazul societăţilor profesionale, sau, în cazul biroului individual, numele notarului public căruia i-a fost atribuită cauza succesorală spre soluţionare
  • numărul şi data certificatului sau adeverinţei eliberate de registru
  • numărul şi data dosarului succesoral, precum şi numărul şi data soluţiei date de notarul public
  • observaţii

Notarul public procedează la înregistrarea cererii de deschidere a procedurii succesorale în registrul de evidenţă succesorală al biroului şi la acordarea termenului pentru dezbaterea succesiunii, numai daca cererea este insotita de Anexa 24 (Sesizare pentru Deschiderea Procedurii Succesorale), si numai după obţinerea certificatului eliberat de Cameră cu privire la verificarea Registrului de evidenţă a procedurilor succesorale, ţinut de aceasta, care atestă neînregistrarea cauzei la alt birou notarial.


Camera Notarilor Publici aprobă, la cererea părţilor, transferul dosarului succesoral de la un birou notarial, la un alt birou, numai cu acordul tuturor partilor implicate. In urma transferului unui dosar succesoral Camera Notarilor va opera de indata acest fapt in Registrul de Evidenţă a Procedurilor Succesorale tinut de Camera.

Orice informaţii cu privire la evidenta procedurilor succesorale tinuta de Camera Notarilor Publici se eliberează numai persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de rude cu defunctul pentru care se solicita informatii (succesorilor, ascendenti, colaterali), şi reprezentanţilor acestora, precum şi acelora care justifică un drept sau un interes legitim, denumite în continuare persoane interesate.


Persoanele interesate pot fi reprezentate în relaţia cu Camera Notarilor Publici de reprezentantul legal, de o persoană împuternicită prin procură autentică, ori de avocat în baza împuternicirii avocaţiale.


Este necesar ca persoana care solicita interogarea Registrul de Evidenţă a Procedurilor Succesorale tinut de Camera sa dovedeasca existenta interesului legitim prin prezentarea documentelor care fac proba acestuia. Solicitantul va trebui sa prezinte si un document de identitate valabil.


Pentru a se elibera adrese privind interogarea Registrului de Evidenţă a Procedurilor Succesorale tinut de Camera Notarilor Publici Iasi, este necesara completarea prealabila a unei cereri, care va fi depusa in original la secretariatul Camerei.

Incepand cu data de 10 martie 2014 pentru defunctii cu ultimul domiciliu in municipiul Iasi si decedati incepand cu data de 01 ianuarie 2014, sesizarile pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24) se ridica contra cost de catre prezumtivii mostenitori exclusiv de la sediul central as Camerei Notarilor Publici Iasi. In acest sens se va completa o cerere scrisa care se va depune la secretariatul central al Camerei, al carei modelul il gasiti aici:Taxele aplicate pentru eliberarea sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24), precum si termenul de raspuns, au fost stabilite prin Decizie a Colegiului Director al Camerei Notarilor Publici Iasi, al carei continut il gasiti aici: